Three Strikes Lesson Winston Won't Be A Token Prime Minister